Menu

Miesiąc: maj 2022

Autos Truck Day 2022

Po bardzo długiej przerwie spowodowanej pandemią do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day, które odbędą się już po raz dziewiąty. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się w pią­tek 10 czerw­ca. Wydarzenie jak zawsze jest w peł­ni poświęco­ne bran­ży cię­ża­ro­wej. Nasi klien­ci bę­dą mie­li oka­zję do za­po­zna­nia się z naj­now­szą ofer­tą asor­ty­men­to­wą największych ma­rek […]

Read More