Menu

Kategoria: Bez kategorii

Autos Truck Day 2022

Po bardzo długiej przerwie spowodowanej pandemią do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day, które odbędą się już po raz dziewiąty. Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się w pią­tek 10 czerw­ca. Wydarzenie jak zawsze jest w peł­ni poświęco­ne bran­ży cię­ża­ro­wej. Nasi klien­ci bę­dą mie­li oka­zję do za­po­zna­nia się z naj­now­szą ofer­tą asor­ty­men­to­wą największych ma­rek […]

Read More

Witaj, Autos Truck Day już blisko!

Po rocznej przerwie do kalendarza wydarzeń w branży ciężarowej wracają targi Autos Truck Day. Będzie to powrót w wielkim stylu! Tegoroczne targi odbędą się w piątek 14 czerwca. Impreza jak dotąd jest w pełni poświęcona branży ciężarowej. Nasi klienci będą mieli okazję do zapoznania się z najnowszą ofertą asortymentową największych marek wśród dostawców części do pojazdów […]

Read More