Menu

Autos Truck Day 2022

Po bardzo długiej przerwie spowodowanej pandemią do ka­len­da­rza wy­da­rzeń w bran­ży cię­ża­ro­wej wra­ca­ją tar­gi Au­tos Truck Day, które odbędą się już po raz dziewiąty.

Te­go­rocz­ne tar­gi od­bę­dą się w pią­tek 10 czerw­ca. Wydarzenie jak zawsze jest w peł­ni poświęco­ne bran­ży cię­ża­ro­wej.

Nasi klien­ci bę­dą mie­li oka­zję do za­po­zna­nia się z naj­now­szą ofer­tą asor­ty­men­to­wą największych ma­rek wśród dostawców czę­ści do po­jaz­dów użyt­ko­wych oraz jedną z nowości – ofertą części zamiennych do samochodów dostawczych i busów!  Na Autos Truck Day zapraszamy naszych gości do Bydgo­skie­go Cen­trum Tar­go­wo-Wy­sta­wien­ni­czego.

Pod­czas IX edy­cji Au­tos Truck Day zaprezentowana zostanie sze­ro­ka ofer­ta do­staw­ców, których asor­ty­ment jest do­stęp­ny w sie­ci Au­tos, w tym oczywiście części zamienne do pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep, akcesoria, wy­po­sa­że­nie warsz­ta­to­we, części do maszyn budowlanych oraz nowość – części do samochodów dostawczych i busów. Po­za bar­dzo roz­bu­do­wa­ną czę­ścią tar­go­wą ATD to rów­nież albo integracja i mnó­stwo atrak­cji, Loteriada, a na zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­nie część ar­ty­stycz­na zwieńczona wspa­nia­łym kon­cer­tem.  Jako pierwsi na scenie z rockowym graniem pojawią się muzycy zespołu Roan, którzy rozgrzeją publiczność przed występem gwiazdy, która tego roku będzie dla naszych gości prawdziwą niespodzianką! Będzie się działo!